THE OVERWEIGHT BEGGAR

My whole body is getting far too fat
much pity from the public to awake.
Yet I can't make myself thin as a rake,
and nor can anyone, there's truth in that.

A passing chemist always gives me pills
instead of money, pills for the fat
thick layers of which for years have sat
on belly and buttocks, cause of all my ills.

No medicines, however, bring relief,
nor sweating, fasting, confession or prayer;
they do not shift the fat, ther reinforce each layer.
Come her, sir, feel, advice me in my grief.

I'v been for thirty years in this position
come Easter, with my hand stretched out for bread
exposing with deep shame my humble head.
But who can fathom God's divine decision?

Rotterdam 1909

translated by P.J.Large (home page)

published in: Dutch Crossing 19 (1983) 53

DE BEDELAAR

Ik word van lijf en leden veel te zwaar
om nog bij 't volk erbarmen op te wekken.
Tock kan 'k mijzelf niet tot een brandhout rekken,
noch kan dat iemand anders, is 't niet waar?

Een apotheker geeft mij altijd pillen,
in plaats van geld: 't zijn pillen voor het vet
dat zich meedoogenloos heeft vastgezet
in dikke lagen, op mijn buik en billen.

Geen medicijnen brengen echter baat
noch zweeten, vasten, biechten en novenen;
zij doen mijn vet niet smelten, maar versteenen.
Kom hier en voel, Mijnheer, en geef mij raad.

Als 't God belieft, dan wordt het dertig jaren,
aanstaande Paschen, dat ik voor mijn brood
de hand reik en mijn schamel hoofd ontbloot.
maar wie kan Zijn beschikkingen verklaren?

Rotterdam 1909


uit: Verzameld Werk.
Copyright 1969 by Erven Alfons Jozef De Ridder (Willem Elsschot). Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotocopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Em. Querido's Uitgeverij B.V., Singel 262, 1016 AC Amsterdam. No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any onther means, without written permission from Em. Querido's Uitgeverij B.C., Singel 262, 1016 AC Amsterdam
Michiel Meeuwissen
Nederlandse Elsschot pagina
English Elsschot page